Održano stručno predavanje na temu: „Oblici intervencije kod djece s poremećajem iz autističnog spektra“ u DND Zabok

Podružnica Hrvatskog logopedskog društva Krapinsko-zagorske županije organizirala je 20. veljače u Društvu Naša djeca Zabok stručno predavanje na temu „Oblici intervencije kod djece s poremećajem iz autističnog spektra“. Predavanje je održala dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, prof. logoped, viša asistentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i voditeljica Centra za rehabilitaciju ERF-a. Predavanje je bilo namijenjeno logopedima, defektolozima, psiholozima i odgojiteljima. Asistentica Ivšac Pavliša je kroz zanimljivo izlaganje prikazala koji su nam oblici potpomognute komunikacije dostupni te kako ih i kada rabiti u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra. Naglasila je važnost timske suradnje stručnjaka logopeda, psihologa i odgojitelja s jedne  strane te stručnjaka i roditelja s druge strane kako bi se djeci s poremećajem iz autističnog spektra pružio pravovremeni i kvalitetan tretman. Nažalost, vrtićima u Krapinsko-zagorskoj županiji nedostaje stručnih suradnika, a poražavajuće brojke pokazuju da samo dva vrtića u Županiji imaju zaposlenog stručnog suradnika. Potrebu za zapošljavanjem stručnjaka potvrdilo je i zadnje logopedsko istraživanje Podružnice na uzorku djece predškolske dobi u 23 vrtića KZŽ-e sa zapaženim odstupanjem u jezično-govornom razvoju kod 32%  ispitanika.

Odgovori