Dječji forum

Dječji forum (DF) je slobodna aktivnost u kojoj djeca uče o svojim pravima i obavezama, a temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Dječji forum  je oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi u kojoj djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

Cilj

Cilj postojanja i djelovanja DF-a je razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Zadaće DF-a:

 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu

U Društvu Naša djeca Zabok osam godina djelovao je Dječji forum „Smajlići“:

Dječji forum „Smajlići“ osnovan je u rujnu 2002. godine, a kroz tih osam godina kroz Smajliće je prošlo oko 25 forumaša i u tom periodu Dječji forum „Smajlići“ provodio je nekoliko programa i projekata te je bio glavni nositelj svih izložbi koje je organiziralo Društvo Naša djeca Zabok.

 • Projekt „Zajedno s djecom svijeta“ čiji je nositelj bio Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s uredom Unicef-a za Hrvatsku,
 •  Program „Djeca svijeta“ čiji je cilj bio upoznavanje i informiranje djece o životu, teškoćama i pravima djece diljem svijeta
 • Projekti „Život kao moj“ i „Škola kao moja“ s ciljem senzibilizacije i poticanja djece na aktivno pronalaženje načina podrške i pomoći djeci kojima je to potrebno
 • Projekt „Živjet ćemo u Europskoj uniji“ čiji je cilj upoznati ulogu i načine djelovanja Europske unije te upoznavanje s državama u EU
 • sudjelovanje na godišnjim Susretima Dječjih foruma Hrvatske na Rabu
 • sudjelovanje na Sjednici sa zastupnicima u Hrvatskom saboru.

Voditeljica DF „Smajlići“: Tamara Miletić Damjanović

Pogledaj fotografije – DF Smajlići

 

 Dječji forum „Bonkasy“ djeluje od jeseni 2007. godine i broji 20 članova te su se aktivno uključivali u projekte koje je provodio DF „Smajlići“, pokrenuli su svoje samostalne projekte te u suradnji s Dječjim gradskim vijećem.

 • 2009. – 20.11. – izložba povodom 20. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • 2010. – Projekt „Svi smo različiti, ali imamo mnogo sličnosti“ s ciljem senzibilizacije djece za razumijevanje razlika među ljudima, toleranciju razlika i prihvaćanje različitosti. Smisao projekta je da djeca opažaju, prihvaćaju i poštuju razlike među ljudima i društvenim grupama u izgledu, načinu života, vjerovanjima i običajima, da osvještavaju krive predodžbe, stereotipe i predrasude o sebi i drugima, da pronalaze načine kako se osloboditi njihova utjecaja te da prihvate i poštuju razlike kao bogatstvo.
 • 2011. – Projekt „Djeca Za mir“ u suradnji s Dječjim gradskim vijećem
 • 2012. – Projekt „Poštujmo dječja prava“
 • Sudjelovanje na godišnjim Susretima Dječjih foruma Hrvatske.

Voditeljica DF „Bonkasy“: Romana Turk Tisanić

Pogledaj fotografije – DF Bonkasy